Asbest Verwijderen wetgeving en verplichtingen in België

De aanwezigheid van asbest in gebouwen en woningen vormt een ernstig gezondheidsrisico. Daarom heeft België strenge wetgeving ingevoerd om de blootstelling aan asbest te minimaliseren en de volksgezondheid te beschermen. In dit artikel bespreken we de belangrijkste wetgeving en verplichtingen rondom asbestverwijdering in België.

asbest verwijderen wetgeving

Asbest verwijderen wetgeving

De regelgeving rond asbest is vastgelegd in verschillende wetten en besluiten, waaronder:

 • Codex over het Welzijn op het Werk: Deze wetgeving bevat algemene bepalingen over de bescherming van werknemers tegen asbestblootstelling op de werkplek.
 • VLAREM II: Dit besluit regelt de milieuvergunningen voor het verwijderen van asbest en stelt strikte eisen aan de manier waarop asbest moet worden verwijderd en afgevoerd.
 • Asbestverwijderingsbesluit: Dit besluit specificeert de procedures en voorwaarden voor het verwijderen van asbest, inclusief de verplichte certificering van asbestverwijderaars.

Verplichtingen:

 • Asbestinventaris: Eigenaars van gebouwen gebouwd vóór 2001 zijn verplicht een asbestinventaris te laten opmaken door een gecertificeerde asbestdeskundige. Dit geldt ook voor verhuurders van woningen en appartementen.
 • Meldingsplicht: Asbestverwijdering moet worden gemeld aan de bevoegde overheid (gemeente of gewest) voordat de werkzaamheden starten.
 • Verwijdering door gecertificeerd bedrijf: Asbestverwijdering mag alleen worden uitgevoerd door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf.
 • Veiligheidsmaatregelen: Tijdens de asbestverwijdering moeten strikte veiligheidsmaatregelen worden genomen om de verspreiding van asbestvezels te voorkomen. Dit omvat het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, het afschermen van de werkplek en het veilig verpakken en afvoeren van het asbest.
 • Asbestattest: Na afloop van de asbestverwijdering moet het bedrijf een asbestattest afleveren als bewijs dat het asbest op een veilige en correcte manier is verwijderd.

Tegen wanneer asbest verwijderen ?

In Vlaanderen is er een asbestverwijderingsplicht voor alle asbestdaken en gevels vanaf 2034, ongeacht de staat waarin ze zich bevinden. Voor andere asbesthoudende materialen geldt een verwijderingstermijn tegen 2040.

Sancties:

Het niet naleven van de asbestwetgeving kan leiden tot:

 • Administratieve boetes: Deze kunnen oplopen tot enkele duizenden euro’s.
 • Strafrechtelijke vervolging: In ernstige gevallen kan het leiden tot strafrechtelijke vervolging en zelfs gevangenisstraffen.

Uitzonderingen:

Er zijn enkele uitzonderingen op de verplichting tot asbestverwijdering, zoals:

 • Hechtgebonden asbest in goede staat: Asbest dat stevig vastzit in het materiaal en geen risico op vezelverspreiding vormt, hoeft niet altijd te worden verwijderd.
 • Kleine hoeveelheden asbest: Voor kleine hoeveelheden asbest kunnen andere regels gelden.

hechtgebonden asbest verwijderen

Wat met asbest zelf verwijderen ?

In België is de wetgeving rondom asbest zeer streng vanwege de ernstige gezondheidsrisico’s die verbonden zijn aan blootstelling aan asbestvezels. Het is daarom verboden om zelf asbest te verwijderen, ongeacht de hoeveelheid of de staat waarin het zich bevindt.

Waarom is zelf asbest verwijderen verboden?

 • Gezondheidsrisico’s: Asbestvezels zijn microscopisch klein en kunnen bij inademing ernstige ziekten veroorzaken, zoals longkanker, mesothelioom en asbestose. Zelfs een kleine blootstelling kan gevaarlijk zijn.
 • Veiligheid: Het verwijderen van asbest vereist speciale kennis, vaardigheden en beschermingsmiddelen om de verspreiding van vezels te voorkomen. Onjuiste verwijdering kan leiden tot ernstige gezondheidsrisico’s voor uzelf en anderen.
 • Wettelijke verplichtingen: De Belgische wetgeving stelt strenge eisen aan de verwijdering van asbest. Het niet naleven van deze regels kan leiden tot hoge boetes en zelfs strafrechtelijke vervolging.

Conclusie:

De Belgische asbestwetgeving is streng en complex, maar noodzakelijk om de gezondheid van de bevolking te beschermen. Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van uw verplichtingen als eigenaar of bewoner van een gebouw met asbest. Bij twijfel, raadpleeg altijd een erkend asbestdeskundige voor advies en begeleiding.